Tag Archives: bezinning

“Ga niet in de wachtstand staan” Gemeente zijn in tijden van corona

29 okt

‘Het is logisch om plannen te maken hoe we straks weer terug kunnen keren naar de tijd van voor de corona’, betoogde ds. Annette Driebergen in de viering van afgelopen zondag (25 oktober 2020). ‘Maar vraagt deze coronatijd niet om bezinning en om een nieuw antwoord op de roeping van de gemeente’.

Esther Veerman - niet kunnen opstaan | Kunstwerk
Esther Veerman, Niet kunnen opstaan

Er zijn van die kerkdiensten die me raken en met mij meegaan. De dienst van afgelopen zondag was zo’n viering. We hadden ons thuis op de bank genesteld, kopje koffie erbij, kaarsje aan en de laptop aan op de stream van onze gereformeerde kerk (PKN) Sliedrecht. Annette Driebergen, predikante in Noordeloos stond stil bij de rede van Jezus waarin Hij zijn leerlingen erop uit stuurt. Leerlingen worden apostelen. (Het begin van Mattheüs 10).

Een aantal lessen neem ik mee uit deze inspirerende viering (de dienst is voorlopig terug te luisteren via kerkdienst gemist)

Het eerste is dat deze coronatijd een tijd van bezinning is. Die bezinning vindt overal plaats en leidt tot vernieuwingen en veranderingen. Dat is terug te zien in hoe we onze arbeid inrichten, hoe we nadenken over gezondheidszorg en in hoe we met onze vrije tijd omgaan. Die bezinning is ook in de kerk nodig. We zijn niet geroepen om in de wachtstand te gaan staan om ons voor te bereiden om terug te keren naar de tijd van voor de corona. Maar wat dan wel?

Dat is het tweede. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om het goede nieuws van het Koninkrijk door te vertellen. De drijfveer is de bewogenheid van Jezus met de mensen om hen heen. Die ontferming, die bewogenheid of die compassie zet in beweging. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit. We zijn niet geroepen om stil te staan en achterom te kijken. Er is beweging naar Gods toekomst. Leerling van Jezus zijn betekent ook gezonden worden.

Het derde is dat de leerlingen bij name worden genoemd. Ze zijn gezien en gekend. En ze krijgen vertrouwen: nog zo kort geleden begonnen ze Jezus te volgen, maar hier worden ze al ‘apostel’ of ‘uitgezondene’ genoemd. Dat bij name genoemd worden en dat vertrouwen was niet alleen weggelegd voor de leerlingen van die tijd, maar mogen ook voor ons gelden.

Het vierde is dat de instructies over de weg die de leerlingen moeten gaan niet direct heel concreet en praktisch zijn. Het gaat meer over een levenshouding, een mindset. Die levenshouding komt voort uit het meeleven en bewogenheid met de ander. Dat leidt tot een houding ban openheid. Het gaat niet om dwang en overspannen actie of om overredingskracht. Nee, wat de leerlingen meenemen is ‘de vrede van Christus’. Dat gaat over een diepe rust, over houvast en vertrouwen. Dat gaat over aanvaarding, over gezien en gekend zijn door God. Het gaat over je bevrijd weten door Jezus Christus.

Van daaruit mag je gaan naar wie het horen wil en naar wie de deur voor je opent. Op die manier mogen we ambassadeurs van het Koninkrijk zijn.

Dat brengt me bij het vijfde punt. Als we zo onze identiteit durven verbinden met gezonden zijn, zullen we minder verlangen naar terugkeer naar wat we kenden (hoe terecht dat verlangen ook is en hoe waardevol die tijd ook geweest is), maar het aandurven om onbevreesd over onbekende paden te gaan om daar te zijn waar dat nodig is. Om mensen te vertellen van het goede nieuws, van de hoop dat het anders zal zijn, van de vreugde. Om stil te staan en stil te zijn bij wie verdriet heeft. Om vanuit bewogenheid naast en met de ander te zijn.

Tot slot. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze niets mee hoeven te nemen. Je neemt alleen jezelf mee en dat is genoeg. We hoeven niet eerst allerlei protocollen, plannen en schema’s te maken. We mogen gaan. Ga maar.

Dat vraagt moed en vertrouwen. We vinden onze moed in het gegeven dat we ons aangesproken weten door de liefde van Jezus. We vinden ons vertrouwen in het gegeven dat de Geest van God in ieder mensenleven werkt.

Hoe vinden we de weg op die onbekende paden? Het is Christus zelf die ons baken is.

About us: even stil gezet worden

3 feb

Vandaag (3 februari 2019) was het tweede event van About us. Opnieuw was de opkomst erg bemoedigend. About us is een initiatief van een groep enthousiaste mensen met verschillende kerkelijke achtergronden en met een verschillende betrokkenheid op kerk. Wat hen drijft, is dat ze een inspirerende plek willen creëren voor zoekers, twijfelaars en gelovigen waar zonder verborgen agenda levensvragen aan de orde kunnen komen. Deze groep zet zich in om ruimte te bieden om in het drukke bestaan even stil gezet te worden en na te denken over de kern en de zin van het leven.

about us

Levensvragen

Het event is het best te omschrijven als een uur waarin op een prikkelende manier thema’s uit het gewone leven aan de orde komen. Een spreker neemt de bezoekers aan de hand van fragmenten uit films of van clips mee langs de vragen en dilemma’s van het thema.

Op zoek naar een inspirerende ruimte

In een kerkdienst wordt van bezoekers verwacht dat zij deelgenoot worden van een godsdienstoefening: in de liturgie wordt op de een of andere manier verondersteld dat er een relatie tot stand komt tussen mens en God. Het is essentieel om mee te doen met het bidden en het zingen – maar wat als je niet zeker weet of je gelooft? Wat als de vorm je niets meer te zeggen heeft?

About us daagt bezoekers uit, maar laat het bij de bezoeker wat z/hij er mee doet. In het betoog komt de kracht van het christelijk geloof naar voren als een mogelijkheid die het team en de spreker inspireert om een weg te vinden in de levensvragen. Hierin komt het eigene van About us aan het licht en laten de initiatiefnemers zien dat zij in een niche zijn gestapt in Sliedrecht.

Anko Oussoren

Vandaag sprak Anko Oussoren over lonely Paradise. Aan de hand van de film Into the wild ging hij in op de vraag naar vrijheid: hoe vrij zijn wij? Wat maakt je gelukkig? Te vaak lopen we weg voor wat we in ons mee dragen aan verborgen pijn, tekortkomingen of teleurstellingen. Vrijheid opent zich in relaties, in de durf om je te verbinden.
anko

We sloten af met het nummer Breathe van Pearl Jam met de aansprekende en bijzondere zin: Nothing you would take … everything you gave. 

Blijven zoeken naar de balans

De eerste reacties na afloop waren positief: het raakte aan thema’s waar veel bezoekers in hun eigen leven mee te maken hebben. Sommigen ervaarden toch teveel sturing aan het einde van het betoog. Het blijft zoeken naar de balans: vanuit de eigen traditie het gesprek blijven  zoeken met onze vrienden en familieleden die zich niet (meer) verbonden voelen met traditionele kerken.

About us heeft zich laten inspireren door B:LOFT, een initiatief uit Hardinxveld-Giessendam.