Tag Archives: eigentijds

Wij geloven!

5 mrt

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Ronald, Manita, Ruud, Anne en Gerlin die op zondag 8 maart 2015 in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen hun geloof zullen belijden

Wij geloven

‘Wij geloven’ we spreken het hardop uit, maar het is niet vanzelfsprekend.

 christelijk-geloof

We geloven dat ons leven met God is begonnen, met zijn ‘ja’ tegen ons.

We zijn wegen gegaan waarin we geloof en kerk tegen zijn gekomen

We zijn wegen gegaan van vragen en twijfels

We zijn wegen gegaan zonder gedachten aan God of geloof

Op die wegen hebben we iets van God ervaren

Steun, vrede, rust

Op die wegen hebben we ontdekt dat God ons niet alleen heeft gelaten

ons niet alleen laat.

Daarom willen we nu ‘ja’ zeggen tegen God.

Omdat we geloven dat we door God aanvaard en geliefd zijn.

Wij mogen Gods kinderen zijn,

door de weg die Jezus is gegaan

Hij is gestorven voor onze zonden,

heeft de weg naar God getoond

en ons zo thuisgebracht.

We geloven in de heilige Geest

God dichtbij

God die in ons wil wonen

om ons te leren over zijn liefde.

Wij willen in ons leven laten zien wat het betekent

om te leven vanuit navolging

met vallen en opstaan

Niet om Gods liefde te verdienen,

maar uit dankbaarheid voor Gods genade

We geloven dat we de geloofsgemeenschap nodig hebben

omdat geloven gericht is op verbinding.

Waar Gods Geest werkt, ontstaat kerk

rond de zoekende liefde van Jezus.

Daarom zeggen we hardop ‘ja’ tegen God

In het midden van de gemeente van Jezus Christus

Met Gods hulp:

ik geloof!

Op weg naar een nieuwe viering – deel 3

19 nov

Dit is het laatste deel van een drieluik over de nieuwe viering in de Ontmoetingskerk in Vriezenveen. In deel 1 heb ik stil gestaan bij de redenen om over een nieuwe viering na te denken.  In deel 2 heb ik geschreven over het risico van andersoortige vieringen: is het een uiting van veelkleurigheid of leidt het tot twee soorten geloofsgemeenschappen binnen de Ontmoetingskerk? In dit derde deel gaat het over de opzet van de nieuwe viering.

timeout

Ruimte voor liturgische en evangelische vieringen

In het Reformatorisch Dagblad is een artikel te lezen waarin een voorspelling wordt gedaan welke erediensten toekomst hebben. Er worden twee vieringen genoemd: de liturgische viering. De huidige kerkgangers weten deze liturgie immers zeer te waarderen. Kenmerkend is grote aandacht voor de liturgie, de muziek, verdieping en bezinning. In deze liturgische viering komen mensen thuis, ervaren rust en komen op adem. Het is belangrijk om  in de kwaliteit van deze viering te investeren. Dat neemt niet weg dat juist in kerken met deze vieringen het ledenverlies door zal gaan, omdat ze geen jongeren en nieuwkomers aan zich weten te binden. De andere viering die toekomst heeft volgens het artikel is de evangelische viering. Deze laat zich kenmerken als eigentijds, laagdrempelig, met ruimte voor beleving en emotie. De kans is aanwezig dat via deze viering nieuwkomers en jongeren de gemeente leren kennen. Een deel zal na verloop van tijd over stappen naar de liturgische viering vanwege de behoefte aan meer bezinning en rust.

Eigentijdse viering

Wat kenmerkt die eigentijdse viering? Ds. Jan van der Wolf heeft in ‘Van deelnemer naar toeschouwer’ enkele belangrijke observaties gedaan.  Een eerste bevinding is dat de traditionele protestantse eredienst niet aansluit bij de huidige cultuur, die zich laat omschrijven als een belevingscultuur. In deze belevingscultuur is muziek van grote betekenis. Mensen willen een gebeurtenis ondergaan. Voor jongeren en nieuwkomers is de traditionele kerkmuziek vaak vervreemdend. Vandaar dat wij in onze nieuwe viering kiezen voor Opwekking, begeleid door een band.

Daarnaast zijn de nieuwe kerkbezoekers veel meer gericht op ervaring. In de nieuwe viering is er ruimte om zelf in beweging te komen. Een vast onderdeel is de ‘Heilige chaos’. Dit element komt uit de Young Thomas vieringen. Er is bijvoorbeeld gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een voorbede te schrijven of een steen bij het kruis te leggen (als een symbolisering van een last bij Jezus brengen). Het heet ‘heilig’ omdat je in de buurt van God komt, en het is ‘chaos’ omdat mensen met elkaar verschillende symbolische handelingen verrichten.

Ook in de verkondiging beginnen we bij de ervaring van deze tijd. Een eigentijdse vraag of thema wordt besproken, waarna de Bijbel opengaat. Wat heeft de Bijbel over dit thema te zeggen? Op deze manier blijkt de Bijbel verrassend actueel.

We hebben ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de nieuwe vieringen inde Protestantse Gemeente ’t Harde:  de ‘Time-outvieringen’, die inmiddels al ruim vier jaar plaatsvinden. De naam Time-out vertelt waar de vieringen voor staan: wanneer tijdens een volleybalwedstrijd de druk erg groot is, kan de coach een time-out aanvragen. In het heetst van de strijd een pas op de plaats maken: waar ligt onze kracht? Hoe gaan we het aanpakken? Dat is ook wat tijdens de Time-out vieringen gebeurt. Een plek om even op adem te komen en energie op te doen. Overigens kan het zijn dat we in Vriezenveen kiezen voor een andere naam die aansluit bij de naam van onze kerk: Ontmoetingskerk.

De opzet van een Time-out

Hoe ziet een Time-out er uit? In het ’t Harde kent een Time-out de volgende opzet (in onze situatie kan het nog aangepast worden, omdat we tijdens de laatste jeugddienst om input hebben gevraagd)

 • Welkom
 • Openingsgebed
 • Eerste muziekblokje. ‘Aanbidding’. De viering wordt voortgezet met het zingen van enkele nummers achter elkaar (2 of 3). De band begeleidt de nummers, en is dus ondersteunend voor de gemeentezang. We kiezen voor ‘aanbidding’ in aansluiting op de protestantse liturgie. Het is de weg vanuit de beslommeringen van het eigen leven naar de ruimte van God. De evangelische liturgie zet in bij lofprijzing, omdat het lof zingen ons uit tilt boven ons bestaan en ruimte maakt voor de aanwezigheid van God. Wij kiezen dus om te beginnen met de aanbidding, die vervolgens uitloopt op de heilige chaos.
 • Heilige chaos. Dit element komt uit de Young Thomas-viering. Het heet ‘heilig’ omdat we in Gods ruimte mogen komen. Het heet ‘chaos’ omdat er een aantal dingen tegelijkertijd gedaan kan worden: het aansteken van een kaarsje, het plaatsen van een steen bij het kruis, het schrijven van een voorbede. De gemeente komt dus zelf in beweging, en er is ruimte voor emotie. De heilige chaos begint met een nummer en wordt afgesloten met een nummer. Tijdens de heilige chaos zal er rustige muziek zijn.
 • De traditionele woordverkondiging kent in deze opzet een minder centrale plaats. Vanuit een aangereikt thema gaat tijdens ‘het woord’ de Bijbel open. Overigens is hier ook ruimte voor andere vormen van ‘verkondigen’: filmpjes, getuigenissen, etc. Wel is dit de plek in de viering waar ook (naast gevoel en beleving) het verstand wordt aangesproken. Er is bv. ruimte voor vragen, twijfel en onzekerheid.
 • Het past bij deze viering om de collecte zo concreet mogelijk toe te lichten. Ook als er voor de kerk wordt gecollecteerd, is het goed om dan gebruik te maken van de gelegenheid om te vertellen wat ‘de kerk’ allemaal doet voor dat geld.
 • Tweede muziekblokje. ‘Lofprijzing’. We zingen opnieuw enkele nummers achter elkaar waarbij het loven en prijzen centraal staat.
 • Tijdens dit gebed worden de voorbeden die tijdens de heilige chaos op ‘het hart van God zijn geprikt’ meegenomen.
 • We sluiten af met een zegen, vaak eigentijds verwoord.
 • Tot slot. Na de zegen volgt er nog één nummer als ‘uitsmijter’.
 • Na afloop is er koffie en thee, en gelegenheid om na te praten.

De eerste Time-out in Vriezenveen vindt plaats op 11 januari om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk!

Kerkorde

Tot slot nog een laatste vraag naar het karakter van deze vieringen. Zijn deze vieringen erediensten (dat betekent dat ook de sacramenten in deze viering bediend mogen worden) of ‘vrije vieringen’. Wanneer deze diensten erediensten zijn, komen we in aanvaring met de kerkorde (ordinatie 5-1-4) omdat volgens de kerkorde we gebruik moeten maken van de orden uit het dienstboek. Ook is ambtelijke vertegenwoordiging verplicht.

Voor getijdendiensten (gebedendiensten of diensten van lofprijzing) maakt de kerkorde een uitzondering. Of het een ‘vrije’ viering is of een eredienst: volgens de kerkorde mogen alleen zij voorgaan die in de eigen gemeente de bevoegdheid hebben gekregen om voor te gaan.

God brengt ons op adem

8 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Pim, Marloes en Nicole die op Pinksterzondag 8 juni in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen belijdenis hebben gedaan.

Ik geloof in God

Schepper van hemel en aarde, schepper van mijn leven.

Mijn leven rust in zijn hand

In de schaduw van zijn vleugels ben ik veilig en kom tot rust.

Niets kan mij scheiden van zijn liefde

Ik weet dat God mij nabij is, Hij laat mij niet alleen

Geloven betekent veiligheid.

heilige geest

Ik geloof in God

die we door Jezus Christus hebben leren kennen als onze Vader

We mogen ons gekend en geliefd weten als kind van God

Niet angst bepaalt mijn leven, maar het vertrouwen op Gods liefde en trouw

Bij Hem mogen we thuiskomen en ons hart uitstorten.

Geloven betekent vrijheid omdat we aan onze bestemming komen

 

Ik geloof in God

die ons door zijn vergeving weer op doet staan.

Vergeving maakt ruimte door Gods genade.

We hebben de diepte van Gods genade gezien in Jezus Christus

Zijn menswording, lijden en sterven, én opstanding.

Die kostbare vergeving door God is grond onder onze voeten.

God roept ons op om vanuit vergeving te leven

onze naaste lief te hebben

en te strijden tegen onrecht.

Geloven betekent steeds weer mogen opstaan op het fundament van vergeving

 

Ik geloof in God

die mij door de heilige Geest op adem brengt,

opdat ik mij in mijn dagelijks leven

verbonden mag weten met God.

Ik mag een tempel zijn om Gods naam te aanbidden

en door mijn handelen Hem te eren

Geloven betekent met God verbonden zijn.

 

Wij geloven in God

omdat in de zorg en nabijheid van anderen

iets van God kan oplichten

Wij geloven in onderlinge verbondenheid

de gemeente als lichaam van Christus

omdat we anderen nodig hebben

om de lofzang gaande te houden,

om aangespoord en bemoedigd te worden,

en omdat we weten dat anderen ons nodig hebben.

Omdat we elkaar nodig hebben rondom de uitleg van de Bijbel,

het Woord van God,

richtsnoer en bron van hoop.

Wij geloven in de gemeente

als plaats waar we God en elkaar mogen ontmoeten

want waar 2 of 3 in zijn naam samen komen, is Jezus in ons midden. Amen

 

Soms worstel ik – maar ik gelóóf

6 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door de belijdeniscatechisanten in de Protestantse Gemeente ’t Harde voor Pinksteren 2012.

Geloven is een weg: soms met zekerheden en rust, soms met twijfel, vragen en onzekerheden. Maar steeds weer in het vertrouwen dat God mijn herder, mij langs déze weg leidt.Met andere woorden: geloven is het vertrouwen dat God er is en ik er niet alleen voor sta. Daardoor ervaar ik rust. Geloof biedt dan ook houvast en kracht op mijn levensweg.

geloven is een weg

Ik geloof in God de Schepper. In de schepping wordt de grootheid van God zichtbaar. Niet alleen in het grote wonder van nieuw leven, maar ook in het wonder van het kleine: zoals de rups en de vlinder. Stilstaan bij de schoonheid van de schepping roept verwondering op en verandert mij.

Ik geloof in God die liefde is. Zijn liefde blijkt uit zijn  trouw en barmhartig. Ik geloof in een God die zich laat kennen en op ons betrokken is,  als een hand op mijn schouder. Hij laat mij merken dat ik er mag zijn. Door God weet ik dat ik geliefd ben, een parel in Gods hand.  Hij is om mij heen, om mij te beschermen, op te vangen, of  om mij een duwtje  in de juiste richting te geven. Het leven kan geen toeval zijn, daarom geloof ik in Gods leiding in mijn leven.  Ik geloof in een God die geen onderscheid maakt, bij wie iedereen thuis mag komen. Zijn genade is groot genoeg voor iedereen. Hij nodigt je uit zijn liefde in je leven toe te laten.

Ik geloof in Jezus Christus, mijn Verlosser. Hij is naar de aarde gekomen om ons bij God te brengen. Hij is voor mijn zonden gestorven, waardoor ik nu vrij mens mag zijn. Jezus is opgestaan, waardoor ik weet dat de dood niet het laatste woord heeft.

Ik geloof in Gods vergeving, want ik heb het nodig om steeds weer opnieuw te mogen beginnen.

Omdat ik geloof, wil ik proberen het goede te doen. Dat is de kernopdracht van het geloof: mijn naaste liefhebben. Als ik zo in het leven sta, kan ik een verschil maken. Omdat ik geloof, sluit ik mij aan bij een geloofsgemeenschap om samen Gods naam te prijzen en zijn wil te doen.  God geeft mij rust, het gevoel er niet alleen voor te staan. Het is een houvast. Het geeft mij kracht. Geloven is een veilige plek

Soms worstel ik – maar God, ik geloof!

 

Niet alleen

5 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door belijdeniscatechisanten in de Protestantse Gemeente ’t Harde in 2009

Geloven is voor mij iets speciaals, iets voor mijzelf en om te delen met anderen. Geloven betekent voor mij dat ik weet dat God er altijd voor mij is. Ik voel mij veilig en geborgen.

niet alleen

God is voor mij de Schepper van hemel en aarde, van zon en sterren, van land en zee, van dieren, en van de mens. Ieder mens is uniek, door God geschapen. Daarin vind ik de zin van mijn bestaan, vaste grond in mijn leven en bestemming voor mijn weg in het geloof: want ik ben kind van God.

Ik geloof in God, dat geeft mij kracht in het doen en laten. Het geloof geeft mij houvast, omdat ik weet dat God er voor mij is. Geloven in God is voor mij de meest zekere en mooiste vriendschap die je met iemand aan kunt gaan. Ik krijg vertrouwen ván God en heb vertrouwen ín God. God past op ons/mij, zoals een Herder op zijn schapen past.

Het geloof geeft mij steun en richting. God is er: in goede en in minder goede tijden. Bij Hem kan ik altijd terecht. Geloven is voor mij een manier van leven. Leven zoals Jezus dat bedoeld heeft. Zijn voorbeeld volgen en dit proberen na te leven. Jezus Christus is de weg naar God toe, Gods licht dat over mij schijnt. Tot in de dood is Jezus mij trouw gebleven en door het kruis is er voor mij verzoening met God en opent zich een nieuwe toekomst.

De Heilige Geest is alle dagen bij mij, totdat Jezus op aarde terugkomt. Hij helpt mij de dagen door te komen als ik het even niet meer zie zitten. Waar de Geest werkt, ontstaat kerk als het lichaam van Christus.De kerk biedt een plaats om op adem te komen, een gemeenschap waar je bij hoort. Door het geloof in God voel ik mij nooit alleen. Geloven is iets speciaals.

 

Geloven is thuiskomen om op weg te gaan

4 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door de belijdeniscatechisanten in de Protestantse Gemeente ’t Harde in 2007

Ik geloof in God. Bij God ligt het doel van mijn leven, het geloof bepaalt de richting van mijn levensweg en kleurt de keuzes die ik maak.

Geloven in God is niet vanzelfsprekend. Geloven is soms een zoektocht, dwalen en verdwalen. Er zijn tijden geweest waarin ik het zicht op Hem ben kwijtgeraakt door moeiten of zorgen, of door een andere weg te volgen. Maar Hij heeft mij vastgehouden. Ik heb Hem ontdekt in de verwondering om liefde, en in de verwondering om nieuw leven. God is er! Dat is de zekerheid die ik mee neem op mijn reis vol onzekerheden.

open-lucht.jpg

Ik geloof in God de Schepper. Hij zorgt voor mij, draagt en steunt mij als ik dat nodig heb. Ik mag weten dat ik van waarde ben, want Hij heeft mij geschapen. In de grootheid van de schepping kan ik tot rust komen en God ontmoeten.

Ik geloof in Gods liefde voor ons, die zichtbaar is geworden in Jezus Christus. Ik vind het bijzonder dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Hij heeft onze zonden op zich genomen. En daardoor mag ik als vrij mens leven en is de weg naar God weer opengebroken. God heeft toen laten zien hoe lief Hij mij heeft. Deze liefde vraagt ook om een antwoord, want God is ook een God van gerechtigheid.

Ik geloof in Gods nabijheid, in Gods Geest. Ik word uitgenodigd om vruchten van de Geest voort te brengen in mijn dagelijks leven. Ik merk dat ik een gelukkiger mens ben wanneer ik met en volgens de regels van God leef. Ik heb dan meer vertrouwen in mezelf en sta sterker in het leven. Ik wil dan ook niet meer alleen voor mijzelf leven, maar ook voor anderen en voor God.

Ik geloof in het belang van een kerkelijke gemeenschap. Want waar 2 of 3 in de naam van Jezus samen zijn, zal Hij in hun midden zijn. De kerk kan warmte geven, een steun in de rug zijn en een gemeenschap vormen om op terug te vallen.

Geloven is ten diepste het aangaan van een relatie met God. Verantwoordelijkheid nemen voor wat ik als kind ontvangen heb om zo de verbondenheid met God gestalte te geven. Geloven opent een toekomst: een leven met de Eeuwige over de dood heen, waar geen pijn en verdriet meer zal zijn.

Geloven is thuis komen om op weg te gaan.