Tag Archives: gebed

Gebeden bij ziekte

15 feb

Gebeden bij ziekte

  1. Een gebed voor wie je lief is

Lieve God, bron van liefde

Nu ziekte mij beperkt,

mijn denken soms verstoort,

mijn kracht verzwakt

en mij mijn energie ontneemt,

bid ik voor wie mij lief en dierbaar zijn.

Wilt U hen zegenen met uw licht

bemoedigen met uw liefde.

Geef hen de kracht te dragen

en mij de moed om te ontvangen.

Zegen onze liefde. Amen

 

 

  1. Een gebed om licht

God van licht,

Soms is het gewoon even teveel

Te moeilijk en te zwaar

Soms zitten de tranen mij hoog

en welt een schreeuw op in mijn binnenste

Omdat de ziekte het donker maakt

Omdat het soms lastig is om moed te houden

Daarom, God, bid ik om uw licht

Tegen het donker

Tegen de chaos

Want uw licht geeft hoop

Amen

 

  1. Een dankgebed om lichtpuntjes

Lieve God,

Ik dank U om uw trouw

Ik dank U voor uw zegeningen

voor lichtpuntjes in de nacht

voor de zorg van geliefden

voor het bed om te rusten

voor de zonnestraal in mijn gezicht

voor het zachte kussen in mijn rug

voor de tederheid van mijn lief

voor het meeleven van mensen

voor het werk van de artsen

amen

 

  1. Een gebed voor de nacht

Hemelse Vader,

De zon is ondergegaan

De nacht heeft de sterren aan het licht gebracht

Aan het einde van de dag

bid ik tot U, God van licht

om uw beschuttende vleugels

om uw vrede

om uw liefdevolle geborgenheid

zodat ik mij in alle rust aan de slaap mag overgeven.

Zegen het goede van dag

en vergeef het kwade.

Zegen mijn geliefden en bewaar ons voor elkaar. Amen

 

 

  1. Een gebed in angst en nood

God,

Het water staat me aan de lippen

De golven overspoelen me

Ik raak op drift

en roep naar U

mijn God, mijn toeverlaat

U hebt de aarde gegrondvest – wees mijn rots

U zoekt wie verloren is – wees mijn Herder

U laat niet los wat uw hand is begonnen – wees mijn hulp

U bent mijn toren van kracht

U bent mijn kracht, bij U schuil ik. Amen

 

 

  1. Een gebed bij ziekte, geschreven door Sytze de Vries

Lieve God, hemelse Vader

Als wij langs de grenzen

van het leven moeten gaan,

waar ziekte ons klein maakt,

onzeker en afhankelijk,

laat ons leven dan nooit

verlopen in angst.

Laten er mensen zijn

die ons vasthouden:

wees Gij zelf aanwezig

in de handen die mij verzorgen,

in de woorden mij toegesproken,

en ontbreek mij niet

in mijn zuchten en mijn bidden,

in de liefde die blijft spreken.

 

Wees aanwezig als een vriend,

en beschut mij, en omarm mij.

Houd mij vast wanneer ik wankel,

nu de schaduw langer wordt.

 

Wees aanwezig bij ons allen,

die mij lief zijn.

Dat nooit de nacht zo diep kan zijn

of Gij zijt daar. Amen

 

 

 

Gods verborgen omgang vinden – lessen van onze ouderen

27 jan

Vandaag (26 januari 2016) was de eerste bijeenkomst van de seniorenkring – een samenwerking van de Ontmoetingskerk met het plaatselijke verzorgingshuis De Vriezenhof. De Vriezenhof leverde de locatie en zorgde voor de uitnodigingen in de Vriezenhof zelf en voor de belendende appartementencomplexen Grevinckhof, De Hullen en de Buterhof. Met 23 deelnemers hadden we een goed gevulde zaal. Het raakte en ontroerde me: zoveel mensen samen die zoveel geschiedenis met zich meedragen en zoveel door te geven hebben.

Vier bijeenkomsten

De gesprekskring bestaat uit vier bijeenkomsten met thema’s die in pastorale gesprekken met ouderen vaak naar voren komen: ‘leven in verbondenheid met God’, ‘de balans opmaken’ (over vergeving en verzoenen met het eigen leven), ‘ouderdom als kostenpost of als bron van wijsheid’ (over de waarde van het leven) en ‘leven op de rand van de eeuwigheid’ (over dood en leven en leven na de dood).

Leven in verbondenheid met God

Het thema van deze eerste bijeenkomst was dus ‘leven in verbondenheid met God’. In een van de psalmen wordt gesproken over ‘Gods verborgen omgang vinden’. Een kernachtige omschrijving voor de ervaring van Gods nabijheid. Zijn nabijheid biedt kracht en troost, maar tegelijkertijd is het moeilijk om hier woorden voor te vinden. Zeker in het gesprek tussen de generaties over de waarde van het geloof ontbreekt het soms aan taal, omdat het wandelen met God zo kostbaar en kwetsbaar is, en omdat het niet of nauwelijks in woorden te vangen is. Veel deelnemers hebben kinderen of kleinkinderen die op enig moment andere keuzes hebben gemaakt op het gebied van kerk en geloof. Het biedt rust om deze zorgen in het gebed bij God te brengen.

Tijd

Ouderdom vertraagt in zekere zin het leven. Er komt meer tijd. Soms gaat het gepaard met eenzaamheid, maar het gegeven dat er meer tijd is, betekent ook dat er meer ruimte komt om te bidden. Een van de deelnemers gaf aan dat nu nog alleen het gebed rest. De mogelijkheden zijn door de ouderdom beperkt geworden, maar het gebed biedt de ruimte om aan dierbaren te denken en om hen voor Gods aangezicht te gedenken.

Gods nabijheid

Bidden is niet vanzelfsprekend of eenvoudig. Wat een mooie gedachte is, is dat Jezus in Mattheüs 6 vertelt dat God de Vader al weet wat we willen bidden voordat we de woorden kunnen vormen. Elders lezen we dat Jezus als hogepriester onze voorspraak is bij de Vader en weer ergens anders lezen we dat de heilige Geest voor ons zucht en bidt als het ons aan woorden en kracht ontbreekt. Een mooie en waardevolle gedachte: als we ons op God richten, zijn Vader, Zoon en Geest al met ons bezig.

Ruimte voor de klacht

Soms is bidden roepen tot God, omdat we de slagen van het leven aan den lijve ondervinden. Waar is God als we met leed worden geconfronteerd dat te groot en te zwaar is? Dan is het goed om te beseffen dat bidden ook worstelen kan zijn. Worstelen, zoals Job worstelde, zoals Jacob vocht met God. Dit worstelen en strijden krijgt alle ruimte in de psalmen. Eerlijke gebeden zoals psalm 22, psalm 44 of psalm 102. Het is belangrijk om ook voor de klacht ruimte te maken.

Waarde van het gebed

Voor de deelnemers is het gebed een van de belangrijkste uitingen om vorm te geven aan het leven in verbondenheid met God. Velen kunnen niet meer naar de kerkelijke bijeenkomsten wat verschraling en eenzaamheid betekent. Het meeluisteren met de kerktelefoon is belangrijk, maar is toch anders dan het onder de medegelovigen zijn. Het is het samen zingen en de warmte die gemist worden. Het gebed is echter een middel dat beschikbaar is. Juist in de ouderdom met de gebreken en de zegeningen is het gebed datgene dat op adem brengt en toekomst opent. Het is een ervaring die zij de jongere generaties van harte gunnen.

Het is mooi en bemoedigend om te weten dat een aantal van onze ouderen volharden in het gebed voor hun dierbaren, voor de geloofsgemeenschap en voor de wereld.

Gebed op 4 mei

4 mei

 

God van vrede,

De stilte resoneert in onze oren

De stilte van gedenken

De stilte van het gemis

De stilte van de pijn, het verdriet

De stilte om het onbegrijpelijke

waartoe we als mensen in staat zijn

De stilte om de ongelofelijke moed van gewone mensen

die hun leven hebben opgeofferd om anderen de vrijheid te schenken

God, Licht in onze ogen,

We zoeken woorden om te spreken

En we danken U dat we in vrijheid

onze doden uit de Tweede Wereldoorlog kunnen gedenken

Onze vrijheid staat steeds op het spel

Vanwege brandhaarden aan onze grenzen

Vanwege angst, verbittering en eigenbelang in onszelf

Geef dat wij vrijheid op waarde blijven schatten

Het offer van vrijheid gedenken

En steeds bereid zijn om onze vrijheid te delen

 

God van ons leven

We bidden U om de slachtoffers, en hun nabestaanden,

van de Jodenvervolging, van de Holocaust

Voor de Joden

Voor de zigeuners en Roma

Voor de mensen met een verstandelijke beperking

Voor de homoseksuelen

Voor allen die er niet mochten zijn in het Derde Rijk

Voor allen die geen mens mochten zijn

Vergeef ons waar wij door nalatigheid, door weg te kijken

een instrument van het kwaad bleken te zijn

En we bidden U om moed en kracht om in onze tijd te strijden tegen racisme

 

God van recht en gerechtigheid

We bidden U om alle slachtoffers en hun nabestaanden die zich ingezet hebben

voor de strijd tegen de overheersers,

hier in Europa, in voormalig Nederlands-Indië, waar dan ook in de wereld

Voor de militairen

Voor de verzetsmensen, mannen en vrouwen

Voor de burgers die ingezet werden voor bepaalde taken

We bidden U of we hun nalatenschap hoog in ons vaandel mogen houden

En als wij deze mensen voor uw aangezicht gedenken,

Bidden we U ook voor al die militairen

die zich waar dan ook in onze wereld zich inzetten voor vredesmissies,

en soms met hun eigen leven de prijs betalen.

We bidden U voor alle mensen

die zich inzetten voor de strijd voor recht en gerechtigheid.

We bidden U om moed en kracht dat wij ook zelf

strijders voor gerechtigheid mogen zijn.

 

God van ontferming

We bidden U voor de burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

En we bidden U voor alle burgers die op drift zijn door oorlogen

We bidden U voor vluchtelingen en ontheemden

Dat wij met uw ontferming naar onze naasten mogen kijken

Dat wij onze vrijheid en vrede durven delen

Dat wij uw vrijheid waard mogen zijn

amen

Jona – deel 2

5 sep

Op de vlucht voor mijn opdracht van God, ben ik per schip op weg naar Tarsis. Onderweg is het verschrikkelijk gaan stormen. Zou het met mij te maken hebben? (Zie deel 1)

De schrik slaat me om het hart. Gaat deze storm echt om mij? Ik ben bang. Ik grijp me vast aan de reling en maak me zo klein mogelijk. De zeelui geven ondertussen elkaar de schuld van deze storm. Iemand moet iets hebben gedaan of nagelaten – zo’n storm, dat kan toch niet zomaar?

Een van de matrozen wijst naar mij. De zeelui draaien zich naar mij om en de schipper vraagt: ‘Weet jij waarom we door deze ramp getroffen worden? Wie ben jij eigenlijk? Waar kom je vandaan?” Je moet weten dat deze zeelui normaal gesproken nooit zoveel vragen stellen. Het maakt ze niet zoveel uit wie ze mee aan boord nemen, als diegene maar gewoon betaald. Nu, met deze storm is het een ander verhaal. Nu willen ze precies weten wat er speelt.

Ik begin hakkelend te praten. ‘Het heeft alles met mij te maken. Ik ben een Israëliet, en wij vereren Jahwe. Zo heet onze God. Die naam betekent ‘Ik ben bij jou’. Onze God heeft de hemel en de aarde geschapen, de zee, ja, alles eigenlijk. Ik kreeg een opdracht van God – ik ben namelijk profeet. Maar ik probeerde er onderuit te komen.’ Ik kijk naar de golven die al maar hoger en hoger lijken te worden. De wind buldert in onze oren. ‘Sorry!’ schreeuw ik.  ‘Sorry, het spijt me echt, dat jullie nu door mij in de problemen zijn geraakt. Zet mij maar overboord. Het gaat om mij. Doe maar. Dan komt alles goed.’

 De schipper kijkt mij met grote ogen aan. ‘Natuurlijk ga je niet overboord, dat kunnen we echt niet accepteren!’ ‘Mannen, we gaan proberen om het schip aan de wal te krijgen, kom op!’ Ze gooien nog meer spullen overboord en met vereende kracht proberen ze met de roeispanen het schip op koers te houden.

 Maar het is tevergeefs. Door het geweld van de golven breken de roeispanen alsof het takjes zijn. Opnieuw kijkt de schipper naar mij en knikt. Twee bonkige matrozen grijpen me vast en gooien me overboord. Vrijwel meteen gaat de storm liggen – een spiegelgladde zee, een lichte bries, een waterig zonnetje. De zeelui vallen op hun knieën en danken de God van Jona. Ja, Hij is Schepper van hemel en aarde!

jona in de vis

 Zelf maak ik dat niet meer mee. Zodra ik in het water val, zink ik naar de diepte. Op het moment dat ik mijn bewustzijn dreig te verliezen, word ik opgeslokt door een  grote vis. In de buik lig ik te hijgen en te puffen en kom ik weer langzaam bij mijn positieven. Ik realiseer me dat ik nog leef – maar ben ik hier beter af? Ik vouw mijn handen en bid – aarzelend

 God,

Hier in de diepte roep ik tot U

Help mij toch, en laat mij niet alleen

Ik dacht dat ik het niet zou redden

Maar U ziet naar mij om

U wilt mij helpen

God,

U luistert naar mij

Help mij toch en laat mij niet alleen

 

Enige tijd later spuwt de vis mij uit op land.