Tag Archives: geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis: het geloof als de bedding van ons leven

5 jun

Deze geloofsbelijdenis van Sjoukje en Anton is voorgelezen in de belijdenisdienst op Pinksterzondag 5 juni 2022

Wij geloven. En we spreken het hier in het midden van de gemeente hardop uit: wij geloven in God. We geloven voorbij de vanzelfsprekendheid en we geloven door de diepte van onze vragen en twijfels heen. Het is God die ons draagt en bij ons is.

Wat het ingewikkeld maakte om te geloven is de strijd tussen kerken, het oordeel van christenen over anderen, en de uitsluiting van medemensen. We worstelden met God door het verdriet in de wereld en in ons leven. We worstelden met God door inzichten van de wetenschap die zo haaks lijken te staan op lessen uit de Bijbel.

We vonden sporen van God in diepgravende discussies met vrienden. We ontdekten sporen van God in de vreugde en dankbaarheid van medechristenen wereldwijd. We ontdekten sporen van God in ontmoetingen in de kerk, in muziek, in de verwondering om en van het leven.

We waagden de geloofssprong: we geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde. De wetten van de wetenschap onthullen de grootsheid van de werkelijkheid. Het geloof maakt ruimte voor verwondering en betekenis. Ons bestaan is niet een toevallige en willekeurige samenloop van omstandigheden, maar ons bestaan is bedoeld: we zijn gekend en geliefd.

In deze God van liefde vinden we rust omdat Hij op ons leven betrokken is, ons leidt en naar onze gebeden luistert.

Wij geloven in Jezus Christus, het gezicht van God. In zijn lijden, sterven en opstanding overwon Hij de macht en krachten van het kwaad en herstelde de relatie van God met ons. In Jezus vinden we hoop die dieper en sterker is dan de narigheid in deze wereld. Jezus wijst ons de weg van het leven zoals het bedoeld is: heb lief. Bekommer je om de kwetsbaren en de zwakkeren, bekommer je om je medemensen. Ook zij zijn geschapen door God.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. Het is de heilige Geest die ons dat steeds weer doet herinneren – God dichtbij. De heilige Geest herinnert ons aan ons nieuwe leven in Jezus Christus, opdat we steeds weer uitdelen van geloof, hoop en liefde.

Waar de Geest waait, ontstaat kerk. Geloven doe je samen, in verbondenheid. In je eentje geloven is risicovol, omdat het vuur zomaar kan doven.

Waar de Geest waait, is vergeving van zonden: de ruimte om opnieuw te mogen beginnen. Dat is de christelijke hoop.

Geloven is de bedding van ons leven. Geloven is het besef dat we deel uitmaken van Gods wereld, een veel groter geheel dan we ons konden voorstellen. Geloven is dankbaarheid: de handen openen om te ontvangen. Geloven is verwondering: de ogen openen voor Gods rijkdom. Geloven is Gods liefde toelaten in je leven en daarvan uitdelen. Geloven is je gedragen weten, tot in Gods toekomst.

Wij geloven in een God die zich laat vinden

28 nov

Zondag 28 november 2021 beleden 5 gemeenteleden het geloof. Dit is de gezamenlijke geloofsbelijdenis van Hans, Elvira, Melissa, Arjan en Maartje

Wij geloven in een God die zich laat vinden.

We gingen op weg.

Het was een zoektocht

Een ontdekkingstocht.

We gingen op weg vanuit verschillende startpunten

met verschillende achtergronden,

verschillende vragen.

Maar we ontdekten: God laat zich vinden.

In de ruimte van God vinden we

kracht en rust

steun in donkere tijden

redding en die laatste strohalm

warmte en bewogenheid.

Het is Gods liefde voor ons

en de helende werking van zijn vergeving

die ons op de benen zetten

die het fundament zijn van ons levenshuis.

Deze God en Vader

is de schepper van ons leven

waardoor we weten dat we geliefd en bedoeld zijn

we zijn waardevol in Gods ogen

want we zijn Gods kinderen.

Geloven in God

is durven vertrouwen

en een relatie aangaan – in geloof

wandelen op de weg van het Koninkrijk

de weg die Jezus gegaan is

de weg van lijden, sterven en opstanding

de weg van dienende liefde.

God laat zich vinden, maar is niet te vatten

God is groter dan ons denken

God is groter dan onze vragen en twijfels

God is groter dan onze onzekerheid

In Hem zijn wij volkomen

en komen wij thuis

De reis gaat verder

maar nooit alleen

God gaat met ons mee.

‘Wij leven niet voor onszelf’

23 mei

Deze geloofsbelijdenis is samengesteld door Job, Bianca en Rik voor Pinksterzondag 23 mei 2021 waarin zij belijdenis aflegden van het geloof

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven.Ons leven is met God begonnen, Hij is Schepper van hemel en aarde. Hij heeft mij gevormd in de buik van mijn moeder. Dit betekent dat mijn bestaan bedoeld is en dat ik gewenst en geliefd ben – vanaf het prilste begin. Wat mensen ook zeggen.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. Geloven is echter niet eenvoudig. Er gebeurt veel in ons en om ons heen dat ons uit evenwicht brengt. Er gebeurt veel in de wereld waardoor het uiterste van ons gevraagd wordt, om ons niet te verliezen in zelfhandhaving, onverschilligheid of cynisme. Het geloof bepaalt ons bij de hoop die schoonheid zichtbaar maakt, liefde laat sprankelen en elke gedachte, woord of handeling, die recht doet en hoop doet ontwaken, eeuwigheidswaarde geeft.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. Onze fundament en onze oorsprong is God. Onze identiteit is in Christus. In Zijn leven, lijden, sterven en opstanding toont Hij ons de weg van de dienende liefde, van hoop die op ons toekomt – dwars door de dood heen. In Hem zijn de machten en krachten overwonnen en kan niets ons scheiden van de liefde van God.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. We maken deel uit van een groter verhaal – van God met ons. De waarde van ons leven zit niet in geld en goederen, niet in lichamelijke fitheid of gezondheid, hoe kostbaar die dingen in zichzelf ook zijn. De waarde van ons leven vinden we in God-met-ons, die ons gaande houdt op de weg van het Koninkrijk.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. Het is de heilige Geest die ons dat steeds in herinnering brengt – God dichtbij – die ons uitnodigt geloof, hoop en liefde te delen in geloofsgemeenschappen, die ons uitnodigt om te leven vanuit vergeving, de kracht van een nieuw begin, die ons uitnodigt om op te staan.

Elke dag opnieuw opstaan.

In het licht van Christus. Tegen onrecht. Om de weg van de liefde te gaan.

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven.

Geloofsbelijdenis: al wankelt de aarde

11 jul

Geloofsbelijdenis van Mirjam, Marinja en Arjan voor het doen van belijdenis op zondag 12 juli 2020

Wij geloven al wankelt de aarde.

Wij geloven al valt het duister op ons

Wij geloven al worden wij in de steek gelaten

Geloven heeft alles te maken met hoop

die groter is dan de omstandigheden

en ons doet opstaan tot het volle leven

met alle rafelranden

maar ook met de vreugde van het besef

dat God met ons mee optrekt

Wij zijn niet alleen!

Wij ontdekten sporen van God

in de mensen om ons heen

in de schoonheid van de schepping

in de fluistering van de stilte

Wij ontdekten sporen van God

in de geloofsgemeenschap

in de oprechte aandacht

in de zorg om elkaar

in het gebed van een medemens

in het verlangen het goede te doen

voor de wereld om ons heen.

We zochten en worstelden

– en soms nog, elke dag –

maar we weten ons (terug)geroepen

in het Licht

Geloven is vertrouwen

kwetsbaar en kostbaar

in God die ons niet in de steek laat

die ons vertrouwen niet beschaamt

die ons door Jezus Christus

op de weg van vrede en rust heeft gezet

ons omarmt en liefheeft

en ons verandert in de mens zoals wij bedoeld zijn

Het is God die met ons meegaat

zodat we niet meer verdwalen

die ons kent en in ons wil zijn.

In zijn vrede en rust komen wij op Adem.

Wij geloven – Pinksteren 2019

10 jun

Op Pinksterzondag 9 juni 2019 deden 14 jonge mensen in de gereformeerde kerk Sliedrecht (PKN) openbare geloofsbelijdenis: Hannah, Hans, Matthias, Roel, Hendrik, Anne, Marijn, Melvin, Bernadette, Kirsten, Muriël, Wiebe, Thijmen en Elyne.
kerk

De geloofsbelijdenis van deze groep:

Wij geloven in God, hoewel we veel niet begrijpen.
God gaat immers ons begrip te boven.
Daar komt bij dat gebeurtenissen in ons leven of om ons heen
haaks lijken te staan op Gods werkelijkheid.
Hoe verhoudt God zich met het leed?
Waarom gebeuren dit soort dingen?

Het maakt dat geloven soms ook zoeken en twijfelen is.
Niet alleen twijfel aan God, maar ook aan onze eigen twijfel.
Want er is een andere kant waardoor we ook durven zeggen: ik geloof!

Wij geloven dat God de bron van liefde is.
Met deze liefde is de wereld geschapen.
Deze liefde verbindt mensen met elkaar en met God.
Deze liefde is zichtbaar geworden in Jezus Christus
in de weg die Hij gegaan is.
Liefde tot het uiterste.

zon door de bomen

Wij geloven dat we geliefd en gekend zijn.
Ons leven is niet een aaneenschakeling van toevalligheden,
maar op de een of andere manier is God met ons verbonden,
en is zijn liefde de grond die ons draagt.
Bij God vinden we rust.
God brengt ons op adem.
God is onze beschutting waar we met al onze verhalen mogen schuilen.

zee 1

Wij geloven dat geloof in God zichtbaar wordt in ons doen en laten.
Gods liefde opent de weg van de vrijheid.
Die liefde en vrijheid willen we uitdragen naar onze medemens;
daar hoort bij dat we oog hebben voor medemensen,
niet oordelen
en met vertrouwen durven leven.
Het is Gods Geest die ons hierbij op het juiste spoor brengt.

Wij geloven en beamen onze doop.
Wij geloven, omdat we ontdekt hebben dat God eerst voor ons koos
en nu willen wij voor God kiezen.
Wij geloven –
maar God, houdt ons toch met uw liefde vast,
want U bent groter dan onze vragen en twijfels.
U omvat ons héle leven.

 

Geloofsbelijdenis: op weg met God

16 apr

Geloofsbelijdenis van Jelmer Sloof en Naomi Harbers op 16 april 2017 

We doen belijdenis van het geloof. In het midden van de gemeente zeggen we hardop ‘ja’ tegen God en beamen zo onze eigen doop. Het is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Het was een ontdekkingsreis waarin we onze vragen, zekerheden en twijfels op een rij hebben gezet.

Beek11.jpg wordt weergegeven

We willen ‘ja’ zeggen tegen God, omdat Hij in ons leven en in onze relatie een dragende kracht is. In die zin is belijdenis doen ook geen eindpunt, maar eerder een begin. Er volgt nog een schitterende weg met hoogte- en dieptepunten. Op die weg zullen we onze Heer beter leren kennen. Geloven is in beweging blijven.

We ontmoeten God in de gewone dingen in ons leven, in de ontmoetingen met mensen en in de muziek. Muziek opent ruimte om na te denken, in de muziek ervaren we God dichtbij.

We geloven in de drie-enige God die zich heeft laten kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Wij geloven in de zorgzame en scheppende liefde van de Vader, de reddende en opofferende trouw van de Zoon, en de troostende en inspirerende nabijheid van de heilige Geest.

We zijn onder de indruk van de kracht van vergeving. Gods vergeving helpt ons om ook zelf te vergeven.

We vinden de kerk belangrijk, ondanks dat er in de kerk ook veel dingen mis kunnen gaan. God is  groter dan de kerk. Toch hebben we de kerk nodig om samen met anderen God te eren, over het geloof te praten en om geloof te ontvangen.

Het is lastig om het geloof onder woorden te brengen, maar we weten zeker dat we altijd bij God terecht kunnen als er wat is.

Wij geloven!

5 mrt

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Ronald, Manita, Ruud, Anne en Gerlin die op zondag 8 maart 2015 in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen hun geloof zullen belijden

Wij geloven

‘Wij geloven’ we spreken het hardop uit, maar het is niet vanzelfsprekend.

 christelijk-geloof

We geloven dat ons leven met God is begonnen, met zijn ‘ja’ tegen ons.

We zijn wegen gegaan waarin we geloof en kerk tegen zijn gekomen

We zijn wegen gegaan van vragen en twijfels

We zijn wegen gegaan zonder gedachten aan God of geloof

Op die wegen hebben we iets van God ervaren

Steun, vrede, rust

Op die wegen hebben we ontdekt dat God ons niet alleen heeft gelaten

ons niet alleen laat.

Daarom willen we nu ‘ja’ zeggen tegen God.

Omdat we geloven dat we door God aanvaard en geliefd zijn.

Wij mogen Gods kinderen zijn,

door de weg die Jezus is gegaan

Hij is gestorven voor onze zonden,

heeft de weg naar God getoond

en ons zo thuisgebracht.

We geloven in de heilige Geest

God dichtbij

God die in ons wil wonen

om ons te leren over zijn liefde.

Wij willen in ons leven laten zien wat het betekent

om te leven vanuit navolging

met vallen en opstaan

Niet om Gods liefde te verdienen,

maar uit dankbaarheid voor Gods genade

We geloven dat we de geloofsgemeenschap nodig hebben

omdat geloven gericht is op verbinding.

Waar Gods Geest werkt, ontstaat kerk

rond de zoekende liefde van Jezus.

Daarom zeggen we hardop ‘ja’ tegen God

In het midden van de gemeente van Jezus Christus

Met Gods hulp:

ik geloof!

God brengt ons op adem

8 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door Pim, Marloes en Nicole die op Pinksterzondag 8 juni in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen belijdenis hebben gedaan.

Ik geloof in God

Schepper van hemel en aarde, schepper van mijn leven.

Mijn leven rust in zijn hand

In de schaduw van zijn vleugels ben ik veilig en kom tot rust.

Niets kan mij scheiden van zijn liefde

Ik weet dat God mij nabij is, Hij laat mij niet alleen

Geloven betekent veiligheid.

heilige  geest

Ik geloof in God

die we door Jezus Christus hebben leren kennen als onze Vader

We mogen ons gekend en geliefd weten als kind van God

Niet angst bepaalt mijn leven, maar het vertrouwen op Gods liefde en trouw

Bij Hem mogen we thuiskomen en ons hart uitstorten.

Geloven betekent vrijheid omdat we aan onze bestemming komen

 

Ik geloof in God

die ons door zijn vergeving weer op doet staan.

Vergeving maakt ruimte door Gods genade.

We hebben de diepte van Gods genade gezien in Jezus Christus

Zijn menswording, lijden en sterven, én opstanding.

Die kostbare vergeving door God is grond onder onze voeten.

God roept ons op om vanuit vergeving te leven

onze naaste lief te hebben

en te strijden tegen onrecht.

Geloven betekent steeds weer mogen opstaan op het fundament van vergeving

 

Ik geloof in God

die mij door de heilige Geest op adem brengt,

opdat ik mij in mijn dagelijks leven

verbonden mag weten met God.

Ik mag een tempel zijn om Gods naam te aanbidden

en door mijn handelen Hem te eren

Geloven betekent met God verbonden zijn.

 

Wij geloven in God

omdat in de zorg en nabijheid van anderen

iets van God kan oplichten

Wij geloven in onderlinge verbondenheid

de gemeente als lichaam van Christus

omdat we anderen nodig hebben

om de lofzang gaande te houden,

om aangespoord en bemoedigd te worden,

en omdat we weten dat anderen ons nodig hebben.

Omdat we elkaar nodig hebben rondom de uitleg van de Bijbel,

het Woord van God,

richtsnoer en bron van hoop.

Wij geloven in de gemeente

als plaats waar we God en elkaar mogen ontmoeten

want waar 2 of 3 in zijn naam samen komen, is Jezus in ons midden. Amen

 

Soms worstel ik – maar ik gelóóf

6 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door de belijdeniscatechisanten in de Protestantse Gemeente ’t Harde voor Pinksteren 2012.

Geloven is een weg: soms met zekerheden en rust, soms met twijfel, vragen en onzekerheden. Maar steeds weer in het vertrouwen dat God mijn herder, mij langs déze weg leidt.Met andere woorden: geloven is het vertrouwen dat God er is en ik er niet alleen voor sta. Daardoor ervaar ik rust. Geloof biedt dan ook houvast en kracht op mijn levensweg.

geloven is een weg

Ik geloof in God de Schepper. In de schepping wordt de grootheid van God zichtbaar. Niet alleen in het grote wonder van nieuw leven, maar ook in het wonder van het kleine: zoals de rups en de vlinder. Stilstaan bij de schoonheid van de schepping roept verwondering op en verandert mij.

Ik geloof in God die liefde is. Zijn liefde blijkt uit zijn  trouw en barmhartig. Ik geloof in een God die zich laat kennen en op ons betrokken is,  als een hand op mijn schouder. Hij laat mij merken dat ik er mag zijn. Door God weet ik dat ik geliefd ben, een parel in Gods hand.  Hij is om mij heen, om mij te beschermen, op te vangen, of  om mij een duwtje  in de juiste richting te geven. Het leven kan geen toeval zijn, daarom geloof ik in Gods leiding in mijn leven.  Ik geloof in een God die geen onderscheid maakt, bij wie iedereen thuis mag komen. Zijn genade is groot genoeg voor iedereen. Hij nodigt je uit zijn liefde in je leven toe te laten.

Ik geloof in Jezus Christus, mijn Verlosser. Hij is naar de aarde gekomen om ons bij God te brengen. Hij is voor mijn zonden gestorven, waardoor ik nu vrij mens mag zijn. Jezus is opgestaan, waardoor ik weet dat de dood niet het laatste woord heeft.

Ik geloof in Gods vergeving, want ik heb het nodig om steeds weer opnieuw te mogen beginnen.

Omdat ik geloof, wil ik proberen het goede te doen. Dat is de kernopdracht van het geloof: mijn naaste liefhebben. Als ik zo in het leven sta, kan ik een verschil maken. Omdat ik geloof, sluit ik mij aan bij een geloofsgemeenschap om samen Gods naam te prijzen en zijn wil te doen.  God geeft mij rust, het gevoel er niet alleen voor te staan. Het is een houvast. Het geeft mij kracht. Geloven is een veilige plek

Soms worstel ik – maar God, ik geloof!

 

Niet alleen

5 jun

Deze geloofsbelijdenis is opgesteld door belijdeniscatechisanten in de Protestantse Gemeente ’t Harde in 2009

Geloven is voor mij iets speciaals, iets voor mijzelf en om te delen met anderen. Geloven betekent voor mij dat ik weet dat God er altijd voor mij is. Ik voel mij veilig en geborgen.

niet alleen

God is voor mij de Schepper van hemel en aarde, van zon en sterren, van land en zee, van dieren, en van de mens. Ieder mens is uniek, door God geschapen. Daarin vind ik de zin van mijn bestaan, vaste grond in mijn leven en bestemming voor mijn weg in het geloof: want ik ben kind van God.

Ik geloof in God, dat geeft mij kracht in het doen en laten. Het geloof geeft mij houvast, omdat ik weet dat God er voor mij is. Geloven in God is voor mij de meest zekere en mooiste vriendschap die je met iemand aan kunt gaan. Ik krijg vertrouwen ván God en heb vertrouwen ín God. God past op ons/mij, zoals een Herder op zijn schapen past.

Het geloof geeft mij steun en richting. God is er: in goede en in minder goede tijden. Bij Hem kan ik altijd terecht. Geloven is voor mij een manier van leven. Leven zoals Jezus dat bedoeld heeft. Zijn voorbeeld volgen en dit proberen na te leven. Jezus Christus is de weg naar God toe, Gods licht dat over mij schijnt. Tot in de dood is Jezus mij trouw gebleven en door het kruis is er voor mij verzoening met God en opent zich een nieuwe toekomst.

De Heilige Geest is alle dagen bij mij, totdat Jezus op aarde terugkomt. Hij helpt mij de dagen door te komen als ik het even niet meer zie zitten. Waar de Geest werkt, ontstaat kerk als het lichaam van Christus.De kerk biedt een plaats om op adem te komen, een gemeenschap waar je bij hoort. Door het geloof in God voel ik mij nooit alleen. Geloven is iets speciaals.