Tag Archives: Pasen

Stille Week 2021: tot in de diepte ben Ik er voor jou

31 mrt

De kern van het christelijk geloof cirkelt rond het mysterie van het lijden en sterven van Jezus Christus voor ons. Waarom moest Jezus sterven? Wat is de betekenis van zijn lijden en dood? Op Goede Vrijdag staan we hierbij stil. Om zicht te krijgen op de diepere betekenis van Goede Vrijdag, is het van belang om vanuit het licht van de opstanding naar het lijden en sterven van Jezus te kijken. En dat geldt ook andersom: als we iets van het geheim van Pasen willen ontdekken, zullen we langs Golgotha (de plaats waar Jezus gekruisigd werd) moeten gaan.

Al in de oude kerk was er de traditie om op de drie dagen voor Pasen (triduum sacrum) stil te staan bij het geheimenis van lijden, sterven en opstanding. Ook in onze gereformeerde kerk (PKN) sluiten we dit jaar weer bij deze traditie aan en vieren we Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag op 1, 2 en 3 april. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden deze vieringen digitaal uitgezonden en begint de livestream om 19.00 uur om de mensen die een taak hebben in de diensten de gelegenheid te geven om voor de avondklok weer thuis te zijn. De livestream vindt u hier en hier vindt u de liturgie van deze drie dagen.

Witte donderdag 1 april om 19.00 uur

De laatste donderdag voor Pasen wordt in de kerkelijke traditie Witte Donderdag genoemd. We denken terug aan de laatste maaltijd die Jezus gebruikt heeft. Deze maaltijd stond in het teken van het Pesachfeest. Op dit feest werd de wonderlijke bevrijding van het volk Israël uit Egypte opnieuw in herinnering geroepen: vergeet Gods grote daden van bevrijding niet. De bevrijding toen bleef betekenis houden voor het Joodse volk: zoals God toentertijd ons gered heeft uit beklemming, doem, doodsheid en slavernij, zo kan Hij dat ook nu nog. Het feest hielp ook om het verlangen naar Gods toekomst levend te houden: eens zal Israël in alle vrijheid wonen in het Beloofde Land en God zal onder hen wonen.

Jezus weet dat deze maaltijd voor Hem de laatste zal zijn. Hij voegt enkele handelingen en woorden toe, die voor onze christelijke traditie van blijvende betekenis zijn. Jezus wast de voeten van de leerlingen. Hiermee zet Hij een ferme streep door ons onderscheid van hoog en laag, van meester en slaaf. Hij toont ons een weg uit de wedloop van macht en status: als je macht hebt, gebruik die dan om te dienen.

Daarnaast doet Jezus nog iets anders. Hij deelt uit van het brood – Hij breekt het en geeft het rond – en zegt daarbij: ‘Kijk, als je weer nadenkt tijdens de maaltijd over Gods bevrijding, bedenk dan dat Ik het brood ben dat gebroken wordt om jullie te redden. Telkens als je zo van dit brood eet, mag je bedenken dat Ik mijn leven geef om jou te redden’. Hetzelfde doet Jezus met de wijn die Hij rondgeeft. ‘Als je uit deze beker drinkt, bedenk dan dat ik met mijn bloed een nieuw verbond sluit’. Deze woorden hebben een diepe indruk gemaakt. In alle christelijke geloofsgemeenschappen vieren we door het jaar heen Avondmaal vanuit dit gedenken. Maar met name op deze Witte Donderdag staan we hierbij stil. De muziek wordt verzorgd door Hans Dubbeldam (orgel).

Het thema voor deze Witte Donderdag is: Ik ben er voor jou in dienende liefde. We lezen Johannes 13, 12-15, over de opdracht om elkaars voeten te wassen.

Goede Vrijdag, 2 april om 19.00 uur

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt Jezus gevangen genomen. Als Hij tijdens de maaltijd spreekt over de opdracht om lief te hebben en over de minste durven zijn, weet Hij dat een van zijn vertrouwelingen contact heeft gezocht met de leiders van het volk die Jezus uit de weg willen ruimen. Judas verraadt Jezus en in de hof van Getsemané.

In de viering van Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie, dit keer uit Johannes. We laten het evangelie zelf aan het woord en horen over de weg die Jezus gegaan is. De gevangenneming, de vrienden die op de vlucht slaan, het verhoor bij de hogepriesters, het verraad van Petrus, het verhoor bij Pilatus, het martelen, de kruisiging op Golgotha, het sterven en het begraven. De lezingen worden onderbroken door liederen of muziek. De muziek wordt verzorgd door: Margreet Burggraaf (klarinet), Florian van der Reijden (piano), Robert van Eijl (orgel en piano) en Arianna Blokland (solo).

Het thema voor deze Goede Vrijdag is: ‘Ik ben er voor jou in de diepte’. Tijdens het lezen van het lijdensevangelie zal de Paaskaars gedoofd worden.

Stille Zaterdag, 3 april om 19.00 uur

De zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen is zo’n dag die misschien het beste laat omschrijven als verdoofd, onwerkelijk, een soort tussentijd. Aan de ene kant leven we met het besef van Goede Vrijdag, met het onwerkelijke nabijheid van verloren zijn, verdriet en lijden. Aan de andere kant hebben we weet van hoop door de dood heen. Stille Zaterdag is een tussentijd. Een dag van stilte en bezinning.

Met name de nacht, de wake, nodigt uit tot bezinning. Van oudsher werd de nacht van zaterdag op Paaszondag gebruikt om de Bijbelverhalen te lezen om sporen van hoop te ontdekken. We lezen in deze viering verschillende Bijbelgedeelten om hoop te wekken, om te ontdekken hoe God vanaf het begin zich met hart en ziel bekommert om onze wereld, en hoe Hij ons nooit alleen heeft gelaten.

We lezen van de schepping. Over hoe het begon. Over Gods project van liefde. We lezen over de uittocht. Over hoe God zijn volk niet alleen liet, maar onverwachts hen uit de beklemming naar de ruimte van vrijheid en liefde bracht. Dwars door het water van nood en dood naar het land van belofte. We lezen hoe profeten de hoop levend hielden in tijden van ellende en ballingschap, aanspoorden tot bekering – omkering – naar de God van het licht.

Al lezend in de oude verhalen en de profetieën, ontdekken we dat in het holst van de nacht het licht wordt geboren. Als we de oude teksten tot ons hart laten spreken, ontdekken we dat God de mensheid nooit heeft opgegeven en nooit zal opgeven. We horen over ongedachte toekomst.

Door het lezen van deze Bijbelteksten wordt hoop gewekt en kijken we verlangend uit naar het licht – het opstandingslicht. In ‘de lof van het licht’ wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht en begint de viering van Pasen.

Tot slot gedenken we in het licht van de opstanding onze eigen doop. In de oude kerkelijke traditie was het gebruikelijk om juist in deze nacht van opstanding te dopen. We spreken in deze viering uit dat we kiezen tegen het kwaad en voor God, dat we kiezen tegen het duister, en voor het licht. We gedenken dat we met onze doop uit het water van nood en dood zijn getrokken tot een nieuw leven door Jezus Christus, die leeft. We mogen léven. Als nieuwe mensen. In de doop zegt God: Ik ben er voor jou. Als gedoopte mensen worden we uitgenodigd om Gods naam waar te maken: hoe kan ik er voor mijn medemens zijn?

Ik wens je drie mooie, waardevolle en inspirerende vieringen toe. Ik hoop dat het evangelie je ook van binnenuit verandert en het verlangen aanwakkert om meer en meer als nieuw mens je leven richting te geven. Meer weten, vragen of napraten? Je kunt via de mail met mij contact opnemen: al.veerman[at]gmail.com

Pasen – door onze tranen heen

10 apr

Een van de beelden die mij het meest is bijgebleven van de afgelopen weken is de geëmotioneerde Paus die voor een leeg Sint Pieterplein en in de regen sprak over een zondag van de tranen.

De tranen zitten mij ook hoog. Als ik de soms zo zware strijd van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zie. De tranen zitten mij hoog, als ik lees over mensen die alleen zijn in de laatste fase van hun leven. De tranen zitten mij hoog, als ik spreek met mensen uit Sliedrecht die hun partners of ouders niet meer kunnen bezoeken. Of als ik spreek met Sliedrechters die werken in ziekenhuizen en nu al zo veel te verduren krijgen, terwijl de piek nog moet komen. Of …

Ja, de tranen zitten mij hoog. Kun je in deze tijd nog wel Pasen vieren? Is het niet beter om Pasen maar gewoon uit te stellen?

Ja, de tranen zitten mij hoog – maar juist nú komt het aan op hoop. Hoop die je niet uit handen wordt geslagen, maar hoop die jou draagt, in de stormen van het leven en in de onzekerheid van ons bestaan. Hoop – juist als de aarde wankelt. Die hoop heeft alles te maken met Jezus Christus en met het feest van Pasen.

Het verhaal van de Bijbel gaat niet over hoe we een leven kunnen krijgen zonder tegenslagen. Nee, het gaat over hoe we in alle onzekerheid en in het woeden van de tijd moed en hoop houden.

Hoe? Met Goede Vrijdag gedenken we Jezus’ liefde tot het uiterste. We geloven dat door zijn lijden en sterven de machten van het kwaad en de dood zijn overwonnen. En we geloven dat door de opstanding er een nieuw perspectief is; een andere kijk op het leven, op óns leven. Het licht van Gods toekomst zet ons leven hier in een ander licht: het licht van de dragende hoop. Die hoop stijgt uit boven angst en draagt het zaadje van Gods belofte van nabijheid in zich. Het wordt zichtbaar in onze zorg voor kwetsbaren, in onze gebaren van omzien en liefde.

Opstanding is een uitnodiging, een aansporing om niet de moed te verliezen als we verteerd lijken te worden door lijden. Het is een aansporing om op te staan tegen moedeloosheid, onverschilligheid en onrecht. Niet de chaos, niet het lijden en ook niet de dood hebben het laatste woord, maar Gods liefde is het eerste en het laatste Woord.

In dát licht van de opstanding wordt in onze tranen de regenboog zichtbaar.

Pasen: de weg naar het leven

20 apr

Deze tekst is op 18 april 2019 als gastcolumn gepubliceerd in Het Kompas Sliedrecht

Een tijdje geleden waren we in de Engbertsdijkvenen, een prachtig natuurgebied in Twente. De honden drentelden en draafden langs ons heen. We genoten van de zon, van het uitzicht en van de rust. Op enig moment zagen we onze Labrador opeens verdwijnen. Hij wilde een veld inrennen, maar dat bleek een moeras te zijn. Het gras week uiteen en hij ging bijna kopje onder in de modder. Snel greep ik hem in zijn nekvel en trok hem weer het pad op.

Zo kan het ook gaan op je levensweg. Vol vertrouwen zoek je je weg. Maar van het ene op het andere moment lijkt de bodem onder je bestaan weg te vallen. In die ene seconde neemt je leven een andere wending. Door wat mensen om je heen is overkomen, door wat jou is aangedaan of wat jij gedaan hebt. Waar vind je dan houvast? Waar vind je het vertrouwen dat ons leven niet vergeefs is? Hoe kun je verder?

In onze samenleving valt het niet mee om ruimte te vinden voor onze kwetsbaarheid. Als we te maken krijgen met falen, lijden, angst, schuld of schaamte lijkt ons niets anders te resten dan maskers te dragen en muren om ons hart te bouwen. Sterk zijn. En we zoeken naar helden en krachtige leiders. Hard zijn. Maar wat kun je je van binnen eenzaam en verloren voelen. Juist die maskers en muren maken dat we ons zelf en onze vaste grond kwijtraken.

Met Pasen vertellen we in de kerken een ánder verhaal. God laat ons niet aan ons lot over. Hij is mens geworden. Jezus deelde onze gebrokenheid en kwam naast ons staan in ons worstelen, twijfelen, strijden en lijden. Pasen toont de weg van overleven naar het volle leven. Als het geheimenis van Pasen ons één ding vertelt, is het wel dat de machten van chaos, het kwaad en de dood niet het laatste woord hebben. Het eerste en laatste woord is de liefde van God in Jezus die lééft.

De opstanding van Jezus opent die nieuwe weg met toekomst en houvast: namelijk de bewogenheid en liefde van God. In het licht van de opstanding komen we op adem.

De opstanding is ook een aansporing: om niet de moed te verliezen. Om op te blijven staan tegen onrecht. Om te leven met de hoop die op ons toekomt.

Gezegende Paasdagen!

Stille Week in de gereformeerde kerk

16 apr

De week voor Pasen is de Goede of Stille Week. In de gereformeerde kerk Sliedrecht zijn er vanaf donderdag vieringen op weg naar Pasen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zijn intense en aansprekende vieringen rond de kern van het christelijk geloof: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Van harte uitgenodigd om deze dagen mee te vieren en te beleven.

Donderdag 18 april 19.30 uur

Op deze donderdag, ook wel Witte Donderdag genoemd, vieren we Avondmaal. We denken terug aan het laatste avondmaal van Jezus.  Hij vierde met zijn vrienden Pascha en verbond dit feest van bevrijding en uittocht aan zijn eigen lijden en sterven.

Voorafgaand aan het pesachmaal, waarvan Jezus als enige wist dat het zijn laatste zou zijn, waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij brak vervolgens volgens Joods gebruik het brood en deelde dit uit aan zijn discipelen, terwijl hij zei: “Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt”. Ook de wijn deelde hij rond, met de boodschap: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt”.

De viering begint om 19.30 uur.

IMG_20170807_185325

Vrijdag 19 april om 19.30 uur

Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst, waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staat. De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Soli Deo Gloria’ zingt dan koralen uit de bekende Matthäus  Passion van Bach.

We lezen het lijdensverhaal uit het Evangelie naar Mattheüs. Op Witte Donderdag wordt Jezus na het Laatste Avondmaal veroordeeld tot de kruisdood door Pontius Pilatus. Pilatus probeert Jezus nog vrij te krijgen, door de bevolking van Jeruzalem te laten kiezen tussen gratie voor een moordenaar (Barabas) of gratie voor Jezus. Het volk van Jeruzalem kiest voor de vrijheid van de moordenaar, waarna Pilatus Jezus laat mishandelen en bespotten. Het volk vindt dat niet genoeg en eist de kruisdood van Jezus, waarna Pilatus toegeeft. Op de heuvel Golgotha, nabij Jeruzalem, wordt Jezus aan het kruis genageld.

IMG_20170807_185414

Zaterdag 20 april om 21.30 uur

Stille Zaterdag is een dag van stilte en bezinning; het is de dag van het besef dat Jezus werkelijk gestorven is. Stille Zaterdag is de laatste dag van de 40dagentijd. Om 21.30 uur begint de Paaswake. Het is een ingetogen en waardevolle viering.

Tijdens deze Paaswake lezen we uit de Bijbel over Gods bevrijding, delen we het licht, gedenken onze eigen doop en wordt de nieuwe Paaskaars als teken van het licht van Christus de kerk ingedragen. Deze vlam verdrijft met zijn licht de schaduw van de dood.

Zaterdagnacht van 22.00 – zonsopgang: Paaschallenge

Zaterdagnacht doen meer dan 20 jongeren mee met de Paaschallenge (uitgewerkt een aangeboden door JOP, een interactieve reis door het lijdensverhaal van Jezus Christus naar de opstanding.

Zondag 21 april om 9.30 uur

Op zondag 21 april vieren we het Paasfeest, aanvang 9.30 uur. Het feest van opstanding, het feest van hoop! Aan deze dienst wordt meegewerkt door de muziekvereniging Crescendo (A-orkest).

Stille Week in de Ontmoetingskerk

11 apr

De week voor Pasen is de Goede of Stille Week. In de Ontmoetingskerk zijn er vanaf donderdag vieringen op weg naar Pasen. De drie dagen voor Pasen zijn voorbereid door de commissie Vieringen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zijn intense en aansprekende vieringen rond de kern van het christelijk geloof: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus

Donderdag 13 april 19.00 uur

Op deze donderdag, ook wel Witte Donderdag genoemd, vieren we Avondmaal. We denken terug aan het laatste avondmaal van Jezus.  Hij vierde met zijn vrienden Pascha en verbond dit feest van bevrijding en uittocht aan zijn eigen lijden en sterven. De viering begint om 19.00 uur en de cantorij verleent haar medewerking.

Gerelateerde afbeelding

Donderdag 13 april om 20.30 uur

Dit jaar is het mogelijk om samen naar The Passion te kijken in de Ontmoetingskerk. Leeuwarden is gastheer van deze zevende editie van The Passion. Het verhaal over verbinding wordt tijdens het muzikale evenement live vertolkt op het Wilhelminaplein. Door de stad trekt een processie met een groot verlicht kruis richting dit plein.  The Passion wordt live uitgezonden vanuit Leeuwarden op Witte Donderdag 13 april om 20.30 uur op NPO 1. Meer informatie: The Passion.

Vrijdag 14 april om 19.00 uur

Op Goede Vrijdag lezen het lijdensevangelie uit het evangelie volgens Johannes. De lezingen worden afgewisseld met liederen.

Zaterdag 15 april om 22.00 uur

Zaterdag 15 april is er om 22.00 uur een Paaswake in de Ontmoetingskerk. Het is een ingetogen en waardevolle viering. Tijdens deze Paaswake lezen we uit de Bijbel over Gods bevrijding, delen we het licht, gedenken onze eigen doop en wordt de nieuwe Paaskaars als teken van het licht van Christus de kerk ingedragen.

Zondag 16 april om 9.30 uur

Op zondag 16 april vieren we het Paasfeest, aanvang 9.30 uur. Het feest van opstanding, het feest van hoop! Dit jaar kent Pasen een extra feestelijke tint omdat twee van onze gemeenteleden hebben aangegeven belijdenis te willen doen van het geloof: Jelmer Sloof en Naomi Harbers. Wat is het mooi en bemoedigend als jonge mensen in het midden van de gemeente van het geloof willen getuigen.

Afbeeldingsresultaat voor gratis afbeelding opstanding

Zegenwens

28 mrt

Moge je toekomst zijn zonder stormen

Maar mochten er stormen komen – dat de wind je in de rug blaast

mocht de storm tegenwind zijn – dat je de juiste zeilen hebt

mocht de storm de bodem onder je bestaan wegslaan – dat de Levende Heer je opvangt en doet opstaan om de storm te weerstaan

 

Verbijsterende stilte

23 mrt

Vandaag (23 maart) is de Ontmoetingskerk open van 15.30 – 18.30 uur om een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.  Er is verbijstering, ontgoocheling, woede en angst. Gisteren werd de dag gekleurd door alle berichten uit Brussel. Vandaag zal het doorgaan. Niet alleen de feiten, maar ook het duiden. Hoe kon dit gebeuren? Wie moeten we de schuld geven? Waar moeten we naar toe met onze gevoelens van verwarring en frustratie?

Stille Week

Deze week is de Stille Week. De week vóór Pasen. In de christelijke traditie is dit misschien wel de meest intense week van het jaar. We leven toe naar twee feestdagen die samen het hart van het christelijk geloof vormen. Goede Vrijdag. De dag dat we gedenken dat Jezus aan het kruis stierf. Pasen. De dag van opstanding en van nieuw leven. Maar steeds weer ontglippen ons de woorden als we de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen proberen te beschrijven. Het mysterie overstijgt ons – misschien past ons de stilte. Verstilling. Inkeer. Om zo dichter bij het geheim, bij de rijkdom van het evangelie te komen.

Verscheurde stilte

Vandaar die Stille Week. Om toe te groeien naar het geheim. De stilte werd echter versplinterd door de aanslagen in Brussel. Het geluidsfragment op radio 1 van een kind, huilend en in paniek, galmt nog steeds na in mijn oren. Het brengt het geweld van de wereld opnieuw dichterbij. De aanslagen in Istanboel en Ankara. Jemen. Homs. Bagdad. Mogadishu. Het geweld leek weg te denken. Maar nu is het om de hoek. Nog weer dichterbij …

Hoe moeten we reageren? Moeten we reageren? Wat kun je zeggen? Behalve dan dat je het verschrikkelijk vindt voor de slachtoffers en nabestaanden, voor alle betrokkenen.

Goede Vrijdag en Pasen

De aanslagen zetten de viering van Goede Vrijdag en Pasen op scherp.  Zou het kunnen zijn dat Goede Vrijdag en Pasen onze reactie op deze aanslagen zou moeten bepalen? De weg die Jezus ging, was een verrassend en verwarrend. Radicale verbondenheid en solidariteit met lijdende en uitgestoten mensen. Jezus ging de weg van de radicale dienende liefde. Hij ging de weg die Gods Rijk heeft geopend: het Rijk waar recht heerst en barmhartigheid geleefd wordt. Pasen vertelt van ongedachte hoop in tijden van wanhoop, van onverwacht licht waar duister leek te heersen.

Haat en angst

Goede Vrijdag en Pasen roepen angst en haat een halt toe. God roept mij een halt toe. Ik verlies mijn geloof in medemensen die zomaar de meest gruwelijke aanslagen kunnen plegen tegen weerloze en kwetsbare mensen. In naam van hun god. Ik verlies mijn geloof in mijn  medemensen die uit frustratie, woede en angst heel bevolkingsgroepen beschuldigen en bedreigen. En daarmee de voedingsbodem leggen voor een nieuwe generatie mensen zonder hoop in een samenleving die hen uitstoot. Ik verlies mijn geloof, omdat ik bang ben en geen houvast meer ervaar.

Kun je nog geloven?

Daar waar ik zelf niet langer kan en durf te geloven in medemensen, in samenlevingen of in religies, klinkt de stem van de Levende. Durf ik het te wagen met een God die lief heeft tot het uiterste? Durf ik houvast te vinden in de hoop die op mij toekomt? Niet de angst of haat, maar vertrouwen en liefde? Overigens is Bijbelse liefde ook helder en scherp: de liefde strijdt tegen onrecht en brengt de gebutste en beschadigde mens weer aan het licht.

De stilte om de morgen te ontdekken

Ik heb de stilte nodig om op weg te gaan naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik heb de stilte nodig om mijn gedachten te ordenen over de verbijsterende gebeurtenissen. Ik heb de stilte nodig om te ontdekken wanneer de morgen begint Een oud Joods verhaal vertelt het als volgt:

Zo vroeg een rabbi eens aan zijn leerlingen hoe je weet wanneer de nacht ten einde is, en de dag begint. De één zei: dat is wanneer je een hond van een schaap kunt onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Is het dan wanneer je van verre een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden? vroeg een ander. Nee, zei de rabbi, het is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kunt kijken en daarin het gezicht van je broer of je zus ziet. Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons.

 

Pasen: vaste grond onder de voeten

28 apr

Een van de verklaringen voor de naam ’t Harde is dat de mensen in vroegere tijden onderweg van Nunspeet naar Wezep (en vice versa) vaak over lastig begaanbaar terrein moesten. De bodem was geregeld drassig en bood niet altijd evenveel houvast. Maar wanneer de mensen ter hoogte van ’t Harde kwamen, was de ondergrond beter. Ze kwamen op harde en stevige ondergrond: op ‘t Harde. Even geen drassigheid, geen verrassingen en moerassen, maar stevigheid. Vanaf ’t Harde vervolgden ze weer hun weg.

In zekere zin kun je je levensweg hier misschien ook wel mee vergelijken. Je gaat je weg, soms met prachtige vergezichten, soms door diepe dalen vol duisternis en angst, soms door drassig gebied, met nauwelijks houvast, en soms over stevige paden.

Houvast – dat is wat we zoeken. Een beetje grip op de onzekere omstandigheden van ons leven. Een beetje zekerheid dat ons leven niet vergeefs is en dat invulling geeft aan ons bestaan. Een stevige ondergrond, een fundament – zekerheid.  Met name in tijden waarin we geconfronteerd worden met onze onmacht, met lijden en sterven, met onrust en zorg, kan het voelen alsof de bodem onder ons bestaan wordt weggeslagen. Of dat de golven over ons heenslaan – en waar kunnen we dan houvast vinden?

moeras

Er zijn veel zelfhulpboeken op de markt die ons hierin de weg willen wijzen. Wat deze boeken gemeenschappelijk hebben, is dat de sleutel in onszelf ligt. Als we maar voldoende vertrouwen hebben in onszelf… Als we maar voldoende beseffen dat we zelf onze omstandigheden kiezen… Als we maar voldoende bereid zijn om negatieve gedachten achter ons te laten … Als we maar…

Soms klopt het inderdaad. Een mentaliteitsverandering kan helpen om de omstandigheden op een betere manier het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd klinkt er ook een harde toon door in de zelfhulpboeken. De omstandigheden – het lijden, het onrecht, je levensverhaal – blijken volgens die boeken tot op zekere hoogte je eigen schuld. En hoe vind je die broodnodige zekerheid en houvast wanneer je het gevoel hebt in een moeras naar beneden te worden getrokken? Kun je je aan je eigen haren omhoog trekken?

Zelf heb ik geworsteld met onrecht waar ik aan geleden heb. In die fase was ik kwaad op God, verweet ik Hem het lijden waar we als gezin mee geconfronteerd werden. We hadden er nooit om gevraagd en het was te groot om te kunnen dragen. Ik besloot het verder zonder Hem te wagen – alles was beter dan een God die dit lijden toe had gestaan of misschien wel veroorzaakt had.

Het zoeken van de weg los van God, bracht mij meer onrust en onzekerheid. Het verlangen naar houvast, naar een verankering nam toe, maar ik kon mijzelf niet redden uit het moeras van pijn en onrecht. Ik kòn het niet alleen. Zelden heb ik mij zo verloren gevoeld.

Het wonderlijke was dat in ontmoetingen juist mensen die zelf aan de kwetsbaarheid leden, verhaalden van hoop dwars door de wanhoop heen; zij getuigden van een EN TOCH… Een ervaring van niet alleen gelaten zijn in wanhoop, omdat er telkens iemand was die een hand legde op hun hand, of in liefde voor hen aanwezig waren. Zij wezen de weg. Een weg die alles te maken heeft met Pasen: opstandingsfeest – feest van hoop.

Het is God die zijn schepping, zijn wereld, niet aan ons eigen lot kan en wil overlaten. Hij is mens geworden om het verlorene, om de verlorenen, om mij te zoeken en te vinden. Hij is gekomen in alle kwetsbaarheid. Om zo het kostbare van een kwetsbaar mens aan het licht te brengen. Hij is gekomen om te dienen, niet te heersen. Mens naar Gods hart, God in ons levensverhaal.

Opstanding. Hij roept ons op om niet vast te blijven zitten in banden van de angst, het gevoel van machteloosheid. Hij roept je op om op te staan uit je gevangenschap. Soms kunnen je je van binnen als dood voelen. Door dingen die je in ons leven hebben meegemaakt, door gebeurtenissen die diepe indruk op je hebben gemaakt, of door rouw die zo zwart over je kan liggen. Maar ook dan noemt Jezus je bij je naam. De engelen wentelen ook bij ons de steen van ons hart. Jezus is opgestaan. Hij is ons tot in de dood trouw gebleven; zo groot was zijn liefde voor ons. En door de dood heen is Hij opgestaan en heeft Hij de weg naar het leven opengebroken, de weg naar God. Niets kan ons meer scheiden van de liefde van Christus.

Pasen: zekerheid onder ons bestaan. Gods liefde wordt zichtbaar in Jezus Christus. Een wereld verloren in schuld, wordt aan het licht gebracht. Hoe verloren we ons ook kunnen voelen, Hij brengt ons thuis.